KAPAT

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Çifte Havuzlar Mh. Eski Londra Asf. Cd. D2 Blk. No:151/1F/1B06 Esenler, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 744964 sicil numarası ile kayıtlı Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi’dir.

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Ad, soyad, e-posta ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesindeki iletişim formu aracılığıyla iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz, üyelik oluşturulması, üye bilgilerinin doğrulanması, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, mal, ürün veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal, ürün veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, satın alma işlemi sonrasında fatura oluşturulması, iletişim talebinize ilişkin konunun değerlendirilmesi, talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi yürürlükteki tüketicinin korunması mevzuatı, elektronik ticaret mevzuatı, ticari elektronik ileti mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuatlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimiz’den talepte bulunması veya bu kurumlara bildirim yapmamız gerektiği takdirde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ile Şirket’in saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile işlenmektedir.

İnternet sitemizi ve uygulamamızı ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (Çerezler) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, sitemizin/uygulamamızın ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, sitemizdeki/uygulamamızdaki sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak ile onay vermeniz halinde sitemizi/uygulamamızı kullanma şeklinizle ilgili bilgileri toplayarak performansın arttırılması, sitemizdeki seçimlerinizin hatırlanması ve böylelikle tarafınıza kolaylık sağlanması, sitemizin ve reklamların ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlemesi amaçları ile işlenmektedir. Detaylı bilgi için Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in hizmet aldığı şirketler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

İnternet sitesi, çağrı merkezi, üyelik formu, iletişim formu, e-posta gibi elektronik kanallar aracılığıyla tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle veya posta gibi fiziki yollardan elde edilen kişisel verileriniz, iletişim talebinize ilişkin olarak Şirket ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimiz ile iletişim hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebebepleri ile toplanmaktadır.

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@mentalup.net e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi